benner    
     
 
 
   Regulamentul de transferuri interne
 

Grila de transfer intern

CUPRINS

CAPITOLUL I   - LICENŢA

CAPITOLUL II  - ACORDUL

CAPITOLUL III - LEGITIMAŢIA DE JOC

CAPITOLUL IV - TRECEREA SPORTIVILOR DE LA UN CLUB LA ALTUL (TRANSFERUL)

 

CAPITOLUL I – LICENŢA

Art.1
În vederea stabilirii unor relaţii principiale între sportivi, cluburi sportive şi F.R.Volei, şi în perspectiva trecerii la sistemul profesionist, se instituie LICENŢA de jucător de volei.
Art.2
1. LICENŢA atestă faptul că titularul ei este jucător de volei.
2. LICENŢA poate fi obţinută de sportivi, in momentul primei legitimari la F.R.Volei.
3. LICENŢA se eliberează la cerere, numai de către F.R.Volei.
4. Valabilitatea LICENŢEI este nelimitată.
5. LICENŢA este netransmisibilă.
6. Orice modificări, ştersături sau adăugiri în înscrisurile din LICENŢĂ, duc la anularea acesteia. În cazul schimbării numelui, sportivul are obligaţia de a solicita eliberarea unei noi LICENŢE.
7. În situaţia pierderii LICENŢEI, eliberarea alteia, se va face după ce cea pierdută a fost declarată nulă. Cererea de eliberare a unei noi LICENŢE trebuie să fie însoţită de dovada declarării nule a licenţei pierdute.
8. Cluburile sportive nu pot solicita la F.R.Volei sub nici un motiv suspendarea sau anularea unei LICENŢE.
9. Pentru eliberarea LICENŢEI, sportivul trebuie să prezinte la F.R.Volei următoarele acte:
- cere ( conform modelului anexat);
- două fotografii recente tip buletin de identitate;
- copie după actul de identitate;
- copie după actul de identitate al părintelui (tutorelui) minorului;
- dovada efectuării examenului medical.
10. LICENŢA poate fi obţinută şi de cetăţeni ai altor state, dacă în momentul solicitării domiciliază în România şi declară pe proprie răspundere că nu posedă Licenţă sau legitimaţie de jucător de volei, eliberată în altă ţară.

Inapoi

CAPITOLUL II – ACORDUL

Art.1
ACORDUL stabileşte relaţiile dintre jucător, club sportiv şi F.R.Volei.
Art.2
1. ACORDUL dintre jucător, club sportiv şi F.R.Volei se face în scris, în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
2. ACORDUL se poate încheia pe o perioadă nelimitată de timp, dar nu mai puţin de 2 ani. Sportivii care încheie acorduri pe o perioadă în care aceştia depăşesc vârsta junioratului, vor achita pentru fiecare an de ACORD ce depăşeşte această vârstă, taxe de legitimare aferente diviziei A. Dacă la sfârşitul junioratului sportivul nu-şi poate continua activitatea în cadrul aceluiaşi club în diviziile de seniori, acesta neavând echipe în aceste eşaloane, atunci sportivul este considerat ca fiind la sfârşit de ACORD.
3. În momentul încheierii ACORDULUI, toate părţile trebuie să-şi recunoască reciproc calităţile legale pentru perfectarea acestui act. În cazul sportivilor minori, trebuie specificat în scris consimţământul unuia dintre părinţi sau a tutorelui legal. Lipsa acestui consimţământ fac ca ACORDUL să fie nul.
4. Nu vor fi acceptate de către F.R.Volei decât acordurile tip F.R.Volei, completate corect şi complet. Orice viciu de fond sau formă (fals sau uz de fals) constatat în ACORD, dă dreptul Comisiei de Disciplină să declare nulitatea acestuia şi să aplice sancţiuni.
5. Pentru încheierea unui acord, sportivul trebuie să facă dovada că posedă LICENŢĂ de jucător de volei eliberată de FRV.
6. Pentru aceeaşi perioadă de timp, specificată anual în Buletinul Informativ al F.R.Volei, sportivul nu poate încheia două sau mai multe ACORDURI cu cluburi diferite. În cazul constatării acestui fapt, sportivul va fi sancţionat conform R.O.A.V şi Regulamentului Comisiei de Disciplină.
7. În cazul sancţionării de către club a sportivului şi ratificării de către F.R.Volei a sancţiunii, ACORDUL nu îşi va prelungi valabilitatea cu perioada pentru care sportivul a fost suspendat.

Inapoi

CAPITOLUL III – LEGITIMAŢIA DE JOC

Art.1
LEGITIMAŢIA DE JOC este singurul act legal care dă dreptul sportivilor să participe la competiţiile oficiale organizate de F.R.Volei.
Art.2
1. LEGITIMAŢIA DE JOC se eliberează de către F.R.Volei tuturor sportivilor indiferent de varsta.
2. Sportivii pot primi LEGITIMAŢIE DE JOC dacă posedă LICENŢĂ emisă de F.R.Volei.
3. Termenul de valabilitate al LEGITIMAŢIEI DE JOC este cel specificat în ACORDUL încheiat între părţi.
4. F.R.Volei eliberează LEGITIMAŢII DE JOC pentru seniori în perioadele de transferuri, iar pentru juniori, cadeţi şi speranţe, în funcţie de calendarul competiţional.
5. Pentru eliberarea LEGITIMAŢIEI DE JOC sunt necesare următoarele documente:
- "ACORDUL" între părţi în trei exemplare;
- declaratie notariala din care sa reiasa acordul parintelui sau al jucatoruilui (dupa caz), perioada legitimarii sportivului si clubul la care acesta urmeaza a fi legitimat;
- o fotografie tip legitimatie;
- LEGITIMAŢIA DE JOC aferentă precedentului ACORD;
- dovada achitării taxelor de legitimare;
- LICENŢA DE JOC.
6. Taxele de legitimare sunt conform normelor F.R.Volei, stabilite de către Consiliul Director şi publicate în Buletinul Informativ al C.C.Competiţii din anul respectiv.

Inapoi

CAPITOLUL IV - TRECEREA SPORTIVILOR DE LA UN CLUB LA ALTUL (TRANSFERUL)

Art.1
Sportivii pot trece de la un club la altul, în următorele condiţii:

- dacă sportivul este la sfârşitul perioadei de valabilitate a unui ACORD încheiat cu un club, atunci F.R.Volei va efectua transferul sportivului după prezentarea actelor necesare şi după ce se face dovada achitării unor cote de 10%, respectiv 90% din valoarea grilei de transfer a sportivului, în contul F.R.Volei, respectiv al clubului cu care a avut ACORD semnat.

- dacă sportivul are dezlegare de la ultimul club cu care a avut ACORD semnat, atunci F.R.Volei va efectua transferul sportivului după prezentarea actelor necesare (cele necesare pentru eliberarea LEGITIMAŢIEI DE JOC) şi după ce se face dovada achitării în contul F.R.Volei a unui procent de 10% din valoarea grilei de transfer a jucătorului.

Prin DEZLEGARE se înţelege actul prin care, clubul cu care sportivul a avut încheiat un ACORD, certifică faptul că acest ACORD a fost reziliat cu consimţământul ambelor părţi şi sportivul nu mai are nici o obligaţie faţă de respectivul club.
Dezlegarea trebuie să poarte ştampila clubului la care sportivul a fost legitimat, semnătura conducătorului unităţii respective, data la care a fost eliberată şi numărul de înregistrare a acesteia.

Art.2
Sportivii juniori şi cadeţi, pot trece de la un club la altul, cu dezlegare eliberată de clubul sportiv cu care are ACORD încheiat.
Dacă transferul are loc între două cluburi sportive şcolare, nu se achită valoarea grilei de tarnsfer a sportivului către clubul de la care acesta pleacă.

Art.3
În perioada satisfacerii stagiului militar, acordul dintre sportiv şi club îşi păstrează valabilitatea. După terminarea stagiului militar, sportivul este obligat să respecte termenii ACORDULUI, dacă acesta nu a expirat.

Art.4
Schimbarea domiciliului în altă localitate, cu ocazia căsătoriei, a schimbării locului de muncă, sau cu familia în cazul sportivilor juniori sau cadeţi, dă dreptul sportivului să se transfere la un club din această localitate, cu DEZLEGARE sau când vechiul ACORD a încetat.

Art.5
Sportivul care a întrerupt temporar activitatea şi a respectat ACORDUL încheiat, poate semna un nou ACORD cu un alt club sportiv, fără DEZLEGARE şi fără achitarea procentului de 90% din valoarea GRILEI DE TRANSFER către clubul cu care a avut încheiat ultimul ACORD, numai după trecerea unei perioade de 2 ani de inactivitate, perioadă pe parcursul căreia acestui ACORD îi expiră valabilitatea.
În cazul în care după o perioadă de inactivitate de 2 ani sau mai mare, sportivul se află încă în perioada de valabilitate a unui ACORD încheiat cu un club sportiv, transferul acestuia la un alt club se poate face numai cu DEZLEGARE.

Art.6
În cazul în care echipa clubului cu care jucătorul are încheiat un ACORD este retrasă din campionat,  este desfiinţată, sau nu se îscriu în campionat, jucătorii acestei echipe sunt consideraţi la sfârşitul perioadei de ACORD şi se pot transfera imediat la alte cluburi fără DEZLEGARE şi fără achitarea procentului de 90% din valoarea GRILEI DE TRANSFER către clubul cu care au avut încheiat ACORD. În cazul în care echipa de la care se transferă jucătorii are datorii față de F.R. Volei, atunci jucătorii se pot transfera numai după achitarea grilei la F.R. Volei.

Inapoi

             
REPARTITIE - GRILA DE TRANSFER
             
La transferul unui jucator de la o echipa la alta echipa, se stabileste valoarea grilei de transfer a respectivului jucator. Transferul se poate efectua numai in momentul in care clubul care doreste sa transfere un jucator, face dovada achitarii catre FRV a taxei de transfer si ale celorlalte procente din grila catre ceilalti beneficiari.

 

 

 

 

 

 

 

REPARTIZAREA VALORII GRILEI DE TRANSFER CATRE BENEFICIARI

 

Sportivul se transfera

Clubul de la care se transfera

 

F.R.Volei

 

De la esalonul

La esalonul

Indemnizatie de promovare

 

Taxa de transfer

 

Juniori

SERIE A2

90%

   

10%

 

Juniori

SERIE A1

90%

   

10%

 

Juniori

Lot national **

90%

   

10%

 

SERIE A2

SERIE A2

90%

   

10%

 

SERIE A2

SERIE A1

90%

   

10%

 

SERIE A1

SERIE A1

90%

   

10%

 

SERIE A1

SERIE A2

90%

   

10%

             
  ** se aplica in cazul sportivilor juniori, convocati la loturile nationale, intr-un interval de 12 luni anterioare datei transferului.
 

 

 

Pentru sportivul junior care activeaza atat in campionatul de juniori cat si intr-un esalon superior, se va lua in considerare in cazul unui transfer, ca "echipa la care se transfera", echipa de juniori, daca urmeaza sa evolueze doar la categoria juniori. Daca in urma tramsferului jucatorul urmeaza sa evolueze la o categorie superioara juniorilor, "echipa la care se transfera" va fi cea din esalonul superior.