SERIA C
Etapa Joc Data Turneul I Seturi 1 2 3 4 5
I 5049 01.11.14 CVM Tomis Constanta 1 - : : : : : :
I 5050 01.11.14 CVM Tomis Constanta 2 CSS 1 Constanta 0 : 3 9 : 25 16 : 25 7 : 25 : :
                                                 
II 5051 01.11.14 - CSS 1 Constanta : : : : : :
II 5052 01.11.14 CVM Tomis Constanta 1 CVM Tomis Constanta 2 3 : 0 25 : 9 25 : 7 25 : 9 : :
                                                 
III 5053 02.11.14 CVM Tomis Constanta 2 - : : : : : :
III 5054 02.11.14 CSS 1 Constanta CVM Tomis Constanta 1 0 : 3 10 : 25 28 : 30 19 : 25 : :
                                                 
Etapa Joc Data Turneul II Seturi 1 2 3 4 5
I 5055 29.11.14 CVM Tomis Constanta 1 - : : : : : :
I 5056 29.11.14 CVM Tomis Constanta 2 CSS 1 Constanta 0 : 3 7 : 25 6 : 25 12 : 25 : :
                                                 
II 5057 29.11.14 - CSS 1 Constanta : : : : : :
II 5058 29.11.14 CVM Tomis Constanta 1 CVM Tomis Constanta 2 3 : 0 25 : 6 25 : 12 25 : 4 : :
                                                 
III 5059 30.11.14 CVM Tomis Constanta 2 - : : : : : :
III 5060 30.11.14 CSS 1 Constanta CVM Tomis Constanta 1 0 : 3 9 : 25 15 : 25 25 : 27 : :
                                                 
Etapa Joc Data Turneul III Seturi 1 2 3 4 5
I 5061 24.01.15 CVM Tomis Constanta 1 - : : : : : :
I 5062 24.01.15 CVM Tomis Constanta 2 CSS 1 Constanta 0 : 3 3 : 25 14 : 25 8 : 25 : :
                                                 
II 5063 24.01.15 - CSS 1 Constanta : : : : : :
II 5064 24.01.15 CVM Tomis Constanta 1 CVM Tomis Constanta 2 3 : 0 25 : 23 25 : 17 25 : 14 : :
                                                 
III 5065 25.01.15 CVM Tomis Constanta 2 - : : : : : :
III 5066 25.01.15 CSS 1 Constanta CVM Tomis Constanta 1 1 : 3 25 : 21 24 : 26 23 : 25 13 : 25 :
                                                 
Etapa Joc Data Turneul IV Seturi 1 2 3 4 5
I 5067 21.02.15 CVM Tomis Constanta 1 - : : : : : :
I 5068 21.02.15 CVM Tomis Constanta 2 CSS 1 Constanta : : : : : :
                                                 
II 5069 21.02.15 - CSS 1 Constanta : : : : : :
II 5070 21.02.15 CVM Tomis Constanta 1 CVM Tomis Constanta 2 : : : : : :
                                                 
III 5071 22.02.15 CVM Tomis Constanta 2 - : : : : : :
III 5072 22.02.15 CSS 1 Constanta CVM Tomis Constanta 1 : : : : : :